Pan piano

学猫叫 小潘潘/小峰峰 Xue Mao Jiao Xiao Pan Pan & Xiao Feng Feng [ピアノ]

学猫叫 小潘潘/小峰峰 [ピアノ]
Xue Mao Jiao Xiao Pan Pan & Xiao Feng Feng [piano]
Cover by pan piano

ヾ(*ΦωΦ)ツ

— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
My Blog(中文)
http://panpiano.com/

小P的音樂工房鋼琴初級課程(中文)
http://panpiano.com/basic_class/

My Twitter!(日本語)

My facebook page(中文/English):
https://www.facebook.com/panpianoatelier
— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –